Säkra en hälsosam arbetsmiljö för cheferna

by | maj 4, 2023

Chefer belastas ofta med mycket administrativt arbete som hindrar dem från att lägga tillräckligt mycket tid på att stötta sina teammedlemmars välbefinnande, operativa arbete och måluppfyllelse. Samtidigt är trycket uppifrån ofta högt.

Chefer förväntas presentera resultat, vidareutveckla teammedlemmarna och hålla glädje och välbefinnande högt, ofta samtidigt som de levererar på dagens erbjudande och hjälper till att förnya morgondagens. Flera orsaker bidrar till varför chefer idag känner sig stressade, och ledarskapets psykiska press är alltför ofta ohanterat innan det är för sent.

 

Blog image_managers work environment

Chefens upplevelse

Istället för att låta chefer bli överarbetade och stressade finns det smarta, systematiska sätt att arbeta med deras arbetsmiljö och veta var man ska fokusera stöd för ett hållbart ledarskap.

Många organisationer arbetar idag med medarbetarupplevelsen och medarbetarnas arbetsmiljö med hjälp av sin moderna medarbetarundersökning. De flesta plattformar är dock byggda för att förstå medarbetarens upplevelse, inte chefens. Istället ger en plattform som är designad för hela organisationen mer insikter från befintlig data och möjlighet att arbeta med dina chefers upplevelse och arbetsmiljö såväl som medarbetarens.

 

Arbetsmiljö

En chefs arbetsmiljö består av de miljöer de arbetar i och de mentala erfarenheter som ledaren har. Kontorsinteriörer, stängda kontor eller öppna landskap och policys såväl som ledningens ledarskapsstilar, kultur och företagspolitik påverkar arbetsmiljön. Vissa aspekter är viktigare för vissa chefer eftersom varje individ upplever saker ur sitt perspektiv.

Eftersom människor har en subjektiv upplevelse av verkligheten är det viktigt att förstå hur varje chef upplever sin arbetsmiljö för att veta deras välmående och vad som kan vara i vägen. Ur organisationens perspektiv är det viktigt att vara medveten om sina chefers upplevelse eftersom de kommer att agera och fatta ledarskapsbeslut utifrån den.

 

Stöd cheferna systematiskt

En People & Culture Experience-plattform utformad för hela organisationen gör det möjligt för HR och seniora ledare att förstå chefernas upplevelser och stötta dem när och där det behövs. Genom att fokusera på att regelbundet mäta de områden som betyder mest för hur en bra chefer i din organisation leder får du viktiga insikter och kan agera efter behov. Till exempel förstår du hur dina chefer upplever sitt arbete, var utmaningar finns, vilka chefer som är framgångsrika och skulle kunna dela best practices, chefernas välbefinnande, hur kulturen stödjer önskade ledarskapsbeteenden, trender som förutsäger sjukfrånvaro och orsaker till att chefer lämnar.

Inte bara presterar chefer bättre i hälsosamma arbetsmiljöer, men när chefer trivs och får rätt stöd från sina överordnade och HR stöttar de sina teammedlemmar bättre. Dessutom hjälper relevanta teaminsikter chefer att bättre inspirera, utveckla och leda sina team.

När du mäter chefsupplevelsen med en People & Culture Experience-plattform, är chefer som ger höga poäng en bra indikator på deras förmåga att stötta sina teammedlemmar att prestera och arbeta med deras välbefinnande.

 

Stärk chefernas sätt att delegera med ständiga förbättringar

Eftersom förändring är konstant idag är ett vanligt skifte i organisationer att arbeta mer med det som sker här och nu och svara på förändringar snabbare genom att anta ett mer agilt arbetssätt. Agilitet främjas av skäl som anpassningsförmåga, snabbhet och engagemang. Att arbeta agilt gynnas också framför långsiktiga projekt av mänskliga skäl. En neurovetenskaplig studie förklarar, ”vår känslomässiga hjärna har svårt att föreställa sig framtiden, även om vår logiska hjärna tydligt ser de framtida konsekvenserna av våra nuvarande handlingar.”

Även om ett agilt tillvägagångssätt eller ständiga förbättringar låter bra på papper, är det kanske inte lika lätt att implementera praktiskt taget utan ett digitalt verktyg. Att använda en People & Culture Experience-plattform möjliggör ett naturligt sätt att arbeta med ständiga förbättringar när de läggs till befintliga processer. Mätresultaten blir underlag för diskussion i befintliga teammöten.

Med en People & Culture Experience-plattform är ledare bättre rustade att:

  • Känna av teammedlemmars välmående
  • Säkra mer konstruktiv medarbetarfeedback
  • Leda en öppen och kontinuerlig teamdialog
  • Förstå hur medarbetarna uppfattar kulturen och vidareutveckla den tillsammans
  • Veta hur de bör ändra sin ledarstil när det behövs
  • Agera på aktuella möjligheter och utmaningar

 

Ett modernt verktyg maximerar välbefinnande och prestation

Med rätt People & Culture Experience-plattform får du insikter om dina ledares upplevelser och kan bättre stötta dem så att de får bättre förutsättningar att stötta sina teammedlemmar. Att arbeta med ständiga förbättringar är fördelaktigt för både ledare och medarbetare. Du går ifrån det tunga administrativa arbete som kommer med årliga handlingsplaner och långsiktiga mål till förmån för små hanterbara förbättringar som är fokuserade på nuläget.

Related posts

Relaterade inlägg