3 steg för att minska sjukfrånvaron med hjälp av AI-modeller i din medarbetarundersökning

by | jan 18, 2024

CIPD:s senaste rapport Health and wellbeing at work 2023, visade att 2023 hade de högsta frånvaronivåerna i Storbritannien på över ett decennium; ”frånvaron ökade till 7,8 dagar per anställd, eller 3,4% av förlorad arbetstid.” Det finns dock ett modernt sätt att arbeta för att minska och förebygga sjukfrånvaron.

 

AI sick leave

Summering:
  • Detect employee groups at sick leave risk.
  • Learn the causes of sick leave.
  • Intervene and prevent sick leave.

 

En modern medarbetarundersökning

En modern medarbetarundersökning är ett viktigt verktyg för att mäta i vilken grad medarbetarna är engagerade, motiverade och i linje med organisationens fokusområden. Det är inte längre bara ett verktyg för högsta ledningen och HR för att få feedback från medarbetarna, utan ett verktyg för att lära sig mer om medarbetarupplevelsen för hela organisationen för att förbättra välbefinnande och prestanda. Genom att mäta regelbundet får du reda på hur medarbetarna upplever organisationens fokusområden.

 

 

“There is a modern way of working to lower and prevent sick leave.”

 

 

AI i din moderna medarbetarundersökning

Gallup rapporterar att 41% av de anställda känner sig stressade och 28% känner sig utbrända. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) i din medarbetarundersökning vet du hur och var du måste förbättra för att öka medarbetarnas välbefinnande, och i slutändan minska sjukfrånvaron (den tid som en anställd, på grund av sjukdom, tar sig från jobbet). Du kan till och med förutsäga de grupper som löper störst risk för sjukskrivning, och veta vilket mätområde som väsentligt påverkar för att minska risken för sjukskrivning.

I Populums medarbetarundersökning använder vi prediktiv AI, NLP (Natural Language Processing) och generativ AI för att ta reda på vilka medarbetargrupper som löper risk för sjukfrånvaro, peka ut problemområden och ge rekommendationer om åtgärder. Det finns tre huvudsakliga steg för att minska sjukfrånvaron:

1. Upptäck medarbetargrupper med risk för sjukfrånvaro

Populums robusta AI-modell för sjukskrivning har byggts, tränats och testats med verklig data. Den färdiga versionen ligger till grund för att löpande förutsäga sjukfrånvaron. Direkt efter att varje ny undersökning stängts kombinerar modellen den nya informationen med trender och ger en uppdaterad riskstatus. I plattformen får du snabbt veta vilka segment i din organisation som har högst risk för sjukfrånvaro.

 

2. Lär dig orsakerna till sjukfrånvaro

Varje organisation är unik och till exempel dess arbetssätt, kultur, arbetsmiljö, affärsverksamhet och organisationsstruktur påverkar människors välbefinnande. Genom att mäta medarbetarnas upplevelse av organisationens fokusområden kan du lära dig vad som får människor att ta sjukfrånvaro.

Populums AI-modell för kommentarsanalys analyserar den skrivna texten i medarbetarundersökningen. Den grupperar feedbacken i teman och mätområden och kan filtreras på HR-masterdatasegment. Detta gör att du kan få insikter om dina medarbetares välbefinnande och lära dig resultatmönster, problem och grundorsaker till sjukfrånvaro.

 

3. Agera och förebygg sjukfrånvaro

När ni vet vilka grupper som riskerar att drabbas av sjukfrånvaro och vilka orsakerna är, måste ni agera för att minska och förebygga den. Populums prediktiva AI-modell presenterar det viktigaste mätområdet som ni måste förbättra för att minska risken för sjukfrånvaro. Plattformen guidar dig också med smarta rekommendationer och rekommenderade åtgärder baserat på dina mätresultat.

 

Arbeta smartare med medarbetarupplevelsen med hjälp av AI

Genom att känna till risker och orsaker till sjukfrånvaro kan du optimera planering och hantering av personalstyrkan. När du mäter kan du också se hur effektiva dina välbefinnandeinitiativ är och göra justeringar och förbättringar efter behov. Genom att använda AI i era medarbetarundersökningar kan ni också hjälpa medarbetarna att utveckla självledaregenskaper, som självkännedom, självreglering och självmotivation, vilket kan förbättra deras välbefinnande.

Att snabbt ta itu med risker för sjukfrånvaro är inte bara viktigt för medarbetarnas välbefinnande utan också avgörande för organisationens framgång. Genom att använda AI i sin medarbetarundersökning kan stora organisationer skapa en positiv och produktiv medarbetarupplevelse som driver välbefinnande, prestation, innovation och tillväxt. AI är inte en ersättning för mänsklig omsorg och stöd, men det är ett kraftfullt kompletterande verktyg. Genom att använda och implementera AI och medarbetarundersökningar kan stora organisationer minska sjukfrånvaron och skapa en hälsosammare, gladare och mer produktiv arbetsmiljö för alla medarbetare.

 

Related posts

Relaterade inlägg