5 tips för att få bättre utväxling på din medarbetarundersökning

by | aug 30, 2022

Många chefer, ledare och HR-ansvariga lägger en stor del av sin tid på att förstå hur medarbetarna i organisationen mår och vad som ligger i vägen för deras prestation. Det finns flera sätt som du kan använda för att förstå medarbetarupplevelsen. Här är fem viktiga tips när du använder en modern medarbetarundersökning som verktyg:

Blog_5 tips för att bättre förstå medarbetarupplevelsen

  1. Mät de mest relevanta områdena som kan påverka organisationens fokusområden
  2. Säkerställ att din data automatiskt analyseras och tydligt presenteras
  3. Undvik väggar av kommentarer
  4. Rikta fokus baserat på mätresultatet
  5. Ta hjälp av smarta rekommendationer

Organisationer arbetar lite olika för att förstå medarbetarupplevelsen, där arbetssätt och vilka tekniska möjligheter som finns påverkar förutsättningarna. Det viktigaste att tänka på när du använder en modern medarbetarundersökning är:

  1.  Mät de mest relevanta områdena som kan påverka organisationens fokusområden – Om du inte mäter rätt områden och ställer rätt frågor är det svårt att få en tydlig bild av hur dina medarbetare mår och presterar, oavsett hur mycket tid du lägger på att samla in data. Neurovetenskap och organisationsforskning visar att drivkrafterna bakom medarbetarengagemang kan delas upp i nio områden. Genom att mäta dessa områden kontinuerligt med modern teknik får du enkelt en bred bild över dina medarbetares engagemang och upplevelse på arbetsplatsen.
  1. Säkerställ att din data automatiskt analyseras och tydligt presenteras – När du arbetar med stora mängder data och regelbundna mätningar är det viktigt att resultaten presenteras visuellt så att det är enkelt att förstå och agera på samt möjligt att skära och analysera djupare i. Du måste enkelt kunna identifiera värdefulla insikter av automatiskt analyserad data direkt efter att mätningen stängs. Det ger dig snabbt en förståelse för välmåendet hos dina medarbetare och du kan lägga fokus på nödvändiga åtgärder i tid.
  1. Undvik väggar av kommentarer – Kommentarer i fritext kan ge viktiga insikter och vara extremt värdefulla. Samtidigt kan fritextsvar innebära mycket arbete för att analyseras. En AI-baserad kommentarsanalys använder den senaste tekniken för att analysera och presentera svaren på ett tydligt sätt vilket ger dig ett bättre fokus och mer tid att arbeta med resultatet. Kommentarsanalysen måste klara att hantera kommentarer på olika språk automatiskt eftersom medarbetare måste ha möjlighet att skriva på det språk de är mest bekväma att kommunicera på.
  1. Rikta fokus baserat på mätresultatet – En viktig framgångsfaktor i dagens ständigt utvecklande organisationer är att kontinuerligt prioritera resurser där behovet och utbytet är störst. Istället för att fördjupa dig lika mycket i alla delar av organisationen bör du börja med att undersöka hur de olika teamen presterar och mår, för att sedan kunna lägga fokus och resurser där de gör mest nytta. Tillgång till kontinuerligt uppdaterad data för högpresterande team gör att du även kan lyfta och bygga vidare på det.
  1. Ta hjälp av smarta rekommendationer – Genom att använda en medarbetarundersökning som erbjuder rekommendationer till team baserat på deras resultat, är det enklare att arbeta med resultatet. När alla ledare i organisationen har stöd för hur dialogen bör ledas är det lättare att diskutera och förstå hur teamet kan upprätthålla det positiva och arbeta med förbättringsområden. Genom automatiska och anpassade rekommendationer kan medarbetaren, teamet och ledaren få konkreta tips på utvecklingsåtgärder och hur gruppen arbetar vidare med sina styrkor.

Framgångsrika organisationer använder idag moderna medarbetarundersökningar för att få en tydligare bild av medarbetarupplevelsen och arbeta med små förbättringar löpande samt lyfta fram och fira det som går bra. En digital modern medarbetarundersökning möjliggör för dig att lägga tid på det som är viktigare än att samla och analysera data; att göra något med insikterna från mätresultatet. När du vet hur medarbetaren upplever sin arbetsmiljö kan ni gemensamt ta nästa steg framåt och uppnå era mål effektivare och med en mer välmående organisation.

Related posts

Relaterade inlägg